اقدام پژوهی :همکاران محترم لطفا جهت ثبت نام در فراخوان اقدام پژوهی از طریق لینک ذکر شده اقدام فرمایید.

با توجه به تخصصی بودن کار در آموزش وپرورش استثنایی ونیز با عنایت به این که بسیاری تصمیمات در شورای عالی آموزش وپرورش گرفته می شود واز آنجا که اعضای شورا معمولا از بین افرادی که ممکن است تخصصی در زمینه آموزش وپرورش استثنایی نداشته باشند واین امر موجب نادیده گرفته شدن بیش از ۱۲۰هزار دانش آموز استثنایی
و ۲۵هزار معلم این حوزه تخصصی گردد بنابراین احساس می شود با استفاده از ظرفیت همکاران این بخش می توان یک نفراز اعضا را از بین معلمان استثنایی انتخاب نمود باشد که با رایزنی وتلاش وتاثیر گذاری درشورایی که رئیس جمهوری درراس آن است از طریق قانونی ومجموعه ای قدرتمند تر از سازمان ،مشکلات دانش آموزان و همکاران را پیگیری وبه نتیجه رساند .


درس پژوهی
اقدام پژوهی
طرح جابر
طرح کرامت
طرح تعالی
طرح تدبیر
طرح درس
تجربه برتر
پیک آدینه