انتخاب رشته پایه نهم hamgam.medu.ir

☘ حداقل “نمره” برای کسب رشته ها

طبق شیوه نامه هدایت تحصیلی عملکرد تحصیلی ( نمره و معدل دانش آموز) در هدایت تحصیلی ۳۵ امتیاز دارد _ از ۱۰۰ امتیاز اولویت بندی_ که به شکل زیر خواهد بود:

: : الف) کسب حداقل نمره مرتبط با هر رشته

ورود به هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند کسب حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم کسب حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب ۱ و نهم با ضریب ۳) برای رشته ها سایر عوامل و ملاک های هدایت تحصیلی آن دانش آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی اثر خواهد بود و اولین شرط کسب رشته به دست آوردن حداقل نمره است.
توضیح: یعنی اگر دانش آموز میانگین لازم را کسب نکند بقیه امتیازها( ۱۰ امتیاز نظر دانش آموز- ۳۰ امتیاز آزمون مشاوره ای- ۱۰ امتیاز نظر دبیر- ۵ امتیاز نظر والدین- ۱۰ امتیاز نظر مشاور) بررسی نمی شود.

: : ورود به رشته ریاضی
” میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش آموز ”
☘ درس ریاضی ۱۴
☘ درس علوم ۱۳

: : ورود به رشته علوم تجربی
☘ درس ریاضی ۱۳
☘ درس علوم ۱۴

: : ورود به رشته علوم انسانی
☘ درس زبان و ادبیات فارسی ۱۴
☘ درس مطالعات اجتماعی ۱۳
☘ درس عربی ۱۲

: : ورود به فنی حرفه ای( صنعت و هنر)
☘ درس ریاضی و علوم ۱۰
☘ درس فناوری و هنر ۱۲

: : ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
☘ درس ریاضی ۱۰
☘ درس فناوری و هنر ۱۲

: : ورود به فنی و حرفه ای( کشاورزی)
☘ درس علوم ۱۰
☘ درس فناوری و هنر ۱۲

ورود به کارو دانش (صنعت)
☘ درس ریاضی و هنر ۱۰
☘ درس فناوری ۱۲

: : ورود به کارودانش( خدمات و هنر)
☘ درس ریاضی ۱۰
☘ درس فناوری و هنر ۱۲

: : ورود به کارودانش ( کشاورزی)
☘ درس علوم و هنر ۱۰
☘ درس فناوری ۱۲

مثال: اگر دانش آموزی میانگین نمره ریاضی ۱۳ شود رشته علوم ریاضی را کسب نکرده است.
: : ب) تأثیر نمرات تمام دروس متوسطه اول:
تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه ها و رشته های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه های هفتم، هشتم و نهم صورت می گیرد و در سیستم ثبت
می شود

: : انتخاب رشته نهم: :

☘ نحوه محاسبه حداقل نمره کسب رشته ها
حداقل نمره در هر رشته در پیام بالا نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:
☘ نمره پایه هفتم با ضریب ۱
☘ نمره پایه هشتم با ضریب ۱
☘ نمره پایه نهم با ضریب ۳
یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول محاسبه نمی شود.
مثال:
اگر دانش آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
سال هفتم ۱۶
سال هشتم ۱۴
سال نهم ۱۰
: : نهمی ها: :

محاسبه: : :
سال هفتم ضربدر ۱
سال هشتم ضربدر ۱
سال نهم ضربدر ۳
و نمره ۱۶ و ۱۴ و ۳۰ جمع می شوند و بر ضریب ۵ تقسیم خواهد شد که نمره ۱۲ بدست می آید.