تبیین برنامه های شش ماهه دوم امور زنان بصورت ویدئو کنفرانس