دوره ضمن خدمت:

اطلاع رسانی دوره ها:
💠دوره ضمن خدمت رهبری آموزشی
🔸رایادرس
🔸مهلت آزمون دوم تا ۲۱ تیر ماه
🔸آزمون نهایی ۲۲ الی ۲۵ تیر ماه

 

💠دوره ضمن خدمت خلاقیت و نوآوری
🔸رایادرس
🔸مهلت آزمون دوم تا ۲۱ تیر ماه
🔸آزمون نهایی ۲۲ الی ۲۵ تیر ماه

💠جهت اطلاع از دوره ها به سایت ززیر مراجعه کنید.