شرایط اخذ رتبه های شغلی

پایه حرفه ای : ۶ سال سابقه
گذراندن ۱۸۰ ساعت ضمن خدمت بین دو رتبه
کسب حداقل ۷۵ امتیاز از ارزشیابی ۳سال منتهی به رتبه

ارشد حرفه ای :۱۲ سال سابقه
گذراندن ۱۵۰ ساعت ضمن خدمت بین دو رتبه
کسب حداقل ۸۰ امتیاز از ارزشیابی ۳سال منتهی به رتبه

  خبره حرفه ای : ۱۸ سال سابقه
گذراندن ۱۲۰ ساعت ضمن خدمت بین دو رتبه
کسب حداقل ۸۵ امتیاز از ارزشیابی ۳سال منتهی به رتبه

  عالی حرفه ای : ۲۴ سال سابقه
گذراندن ۱۰۰ ساعت ضمن خدمت بین دو رتبه
کسب حداقل ۹۰ امتیاز از ارزشیابی ۳سال منتهی به رتبه

به ازای هر سال خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته جهت اخذ رتبه ۱سال تعجیل درنظرگرفته میشود.

  میزان #افزایش_حقوق ناشی از کسب هر کدام از رتبه های شغلی:

پایه حرفه‌ای از ۱۵ درصد افزایش امتیاز
ارشد حرفه‌ای ۲۵ درصد
خبره حرفه‌ای ۳۵درصد
عالی حرفه‌ای ۵۰ درصد افزایش امتیاز حق شغل بهره‌مند می‌شوند.