: ارتقا رتبه

: :همکارانی که تا #پایان_اسفند ۹۷ شرایط ارتقای رتبه (پایه ، ارشد، خبره،عالی ) را دارند از ۱۰ لغایت ۲۰  فرصت دارند مدارک خود را به امور اداری تحویل دهند.

با عنایت به این که جهت ارتقا رتبه حرفه ای برای هر فرد مشمول باید از اداره کل مجوز اخذ نمود و در تاریخ معینی اعضای کمیسیون مدارک را بررسی و مجوز را صادر می نمایند ؛ شایسته است در اسرع وقت مدارک خود را به امور اداری ارائه نمایید

شرایط ارتقای رتبه 98 فرهنگیان
شرایط ارتقای رتبه ۹۸ فرهنگیان