مدیران محترم شرکت کننده دوره آموزشی مدیریت ترویج فرهنگ

به اطلاع مدیران محترم شرکت کننده در دوره آموزشی”مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس ” (طرح مبین ) با کد دوره” ۹۲۵۰۴۰۳۷″ به مدت ۱۶ می رساند؛ جهت بررسی وضعیت ثبت نام ومشاهده نمرات دوره آموزشی مذکور از طریق سامانه ltms- دوره های ثبت نام شده – ورود به کلاس اقدام نموده ودر صورت داشتن هرگونه اعتراض حداکثر تا تاریخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ به کارشناس آموزش نیروی انسانی مراجعه نمایند .