مصوبات افزایش حقوق ۹۸ دولت دوباره تایید شد.

هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس ، در آخرین نظر خود ، تبصره‌هایی را که هیئت وزیران بر اساس ایراد آن هیئت به مصوبات افزایش حقوق سال ۹۸ کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود (مشاهده) ، مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت.

با توجه به اینکه ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره‌های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت ، در واقع مصوبه تأیید شده است.

برای اخبار جدید به سایت زیر مراجعه کنید.