تراز آخرین فرد قبولی رشته های دندان پزشکی پزشکی و داروسازی دانشگاه آزاد

پزشکی تهران ۹۳۹۰

پزشکی تبریز ۹۳۷۷

پزشکی اردبیل ۹۳۰۲

پزشکی شاهرود ۹۲۷۹

پزشکی ساری ۹۳۴۵

پزشکی تنکابن ۹۳۰۴

پزشکی یزد ۹۲۹۶

پزشکی مشهد ۹۳۰۹

پزشکی نجف اباد ۹۳۱۸

پزشکی کازرون ۹۲۹۸

پزشکی زاهدان(بومی) ۸۴۷۰

پزشکی واحد بین المللی کیش ۹۰۱۵

پزشکی واحد بین المللی قشم ۸۹۸۴

دندانپزشکی تهران ۹۵۶۳

دندانپزشکی اصفهان ۹۴۷۱

دندانپزشکی شیراز ۹۳۹۹

دندانپزشکی بروجرد ۹۳۶۳

دندانپزشکی واحد بین المللی کیش ۹۰۶۶

داروسازی علوم داروئی تهران ۹۰۹۵

داروسازی ایت الله املی ۹۰۷۱

داروسازی دامغان ۹۰۵۵