دوره های ضمن خدمت مدیران استان سمنان

دوره ی “مدیریت ارتباطات در مدرسه
🔘کددوره :۹۱۳۰۱۲۵۹
☑️مدت دوره : ۱۶ ساعت
✅تاریخ آزمون : ۱الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۲️⃣ دوره رهبری آموزشی
🔘کددوره :۹۱۴۰۰۴۷۹
☑️مدت دوره :۲۴ ساعت
✅تاریخ آزمون :۱۵ الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۳️⃣ دوره برنامه ریزی عملیاتی در آموزش و پرورش
🔘کددوره :۹۱۴۰۲۰۲۳
☑️مدت دوره :۱۶ ساعت
✅تاریخ آزمون : ا الی ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون : ۱۷ الی ۲۳

۴️⃣ دوره نظارت و راهنمایی تعلیماتی
🔘کد دوره :۹۱۴۰۲۰۳۶
☑️مدت دوره:۲۴ ساعت
✅تاریخ آزمون : ۹ ای ۲۰ تیر
⏰ساعت آزمون :۱۷ الی ۲۳

۵️⃣ دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه
🔘کددوره :۹۱۴۰۰۵۲۲
☑️مدت دوره :۲۴ ساعت
✅ آزمون: ۲۲ الی ۲۷ تیر

⏰ساعت آزمون : ۸الی ۱۴

به لینک زیر مراجعه کنید